Smluvní podmínky

Běžné platební podmínky


 • Zboží firmy Vladeko spol s.r.o (zahradní domky, zahradní chatky, garážová stání, pergoly)
  Objednatel uhradí na základě zálohových faktur a konečné faktury:
  • zálohová faktura: 50% celkové ceny - splatná při objednání zboží,
  • doplatková faktura: 50% celkové ceny - splatná v hotovosti v den dodání materiálu nebo při montáži.
 • Na vyžádání lze platit na základě zálohové faktury předem. Zboží bude expedováno po zaplacení zboží. Obce, mateřské a základní školy zřizované obcí můžou platit na fakturu se splatností do 14 dnů po montáži. Pokud chcete platit převodem, tak to prosím uveďte do poznámky v objednávce.
Platební podmínky se mohou lišit dle objednaného zboží. Podmínky platí pro nákup standardního zboží. Individuální platební podmínky dle dohody. Přesné platební podmínky Vám sdělíme e-mailem při potvrzení a zkontrolování Vaší objednávky.
Možnosti platby: převodem, na fakturu, hotově, na dobírku.

 

Obchodní a dodací podmínky

Obchodní podmínky

 • Vladeko spol.s.r.o , Karlštejnská 97, 252 17 Tachlovice IČ:25087088 ; DIČ:CZ25087088- dále jen Prodávající.
 • Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti prodávajícím na straně jedné a objednavatelem (zákazníkem) na straně druhé, dále jen Kupující.
 • Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s tímto nákupním řádem internetového obchodu a s dodacími, platebními a reklamačními podmínkami u nakupovaných výrobků a zboží.
 • Každá objednávka je potvrzena formou e-mailové zprávy zaslané na adresu uvedenou Kupujícího.
 • Každá objednávka je považována za závaznou až potvrzením objednávky ze strany Prodejce. Tímto potvrzením není automaticky zaslaná kopie objednávky.
 • V případě, že objednané plnění se stane nemožným, neboť objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně Prodávajícího, nebo bylo u zboží uvedena chybná cena, má Prodávájící právo objednávku nepotvrdit a tím ji zrušit.
 • Prodávající může zrušit objednávku a odstoupit od smlouvy vůči Kupujícímu ohledně zboží, u kterého dojde k výrazné změně kupní ceny, za kterou prodejce od dodavatelů zboží získává. Prodávající je povinen před odstoupením od smlouvy o změně ceny informovat neprodleně Kupujícího, a pokusit se o dohodu, kdy v případě, že s Kupujícím nedojde k dohodě o nové ceně, je oprávněn prodávající odstoupit od smlouvy.
 • V případě objednání montáže výrobku Kupující musí mít před montáží dřevostavby platné všechny doklady k provedení stavby. Kupující se zavazuje připravit podklad "základy stavby" dle instrukcí Prodejce. Pokud základy nebudou připraveny dle těchto instrukcí a montáž se bude muset z tohoto důvodu odložit, zavazuje se Kupující uhradit veškeré vícenáklady s tím spojené. Jedná se zejména o tyto položky: marná doprava, manipulace a skladování výrobku, popř. další vícepráce.

Platební podmínky a ceny

 • Nový ceník nahrazuje a ruší všechny předešlé ceníky. Při odběrech většího množství zboží lze individuálně sjednat slevy.
 • Platbu za objednané zboží je možno realizovat převodem dle smluvních podmínek v objednávkovém listě.
 • Nárok na zaplacení kupní ceny vzniká okamžikem předání zboží, které zůstává majetkem prodávajícího až do doby úplné úhrady ceny zboží a služeb s ním spojených. Způsob, výše a počet plateb je sjednán s objednavatelem v závislosti na povaze objednávky a předešlé spolupráce.

Výběr a objednávání zboží

 • Objednávky přijímá prodávající písemnou formou (poštou, e-mail nebo prostřednictvím internetového obchodu). Jakákoliv výše zmíněná forma objednávky je závazná. Objednavatelem je povinen poskytnout prodávajícímu v objednávce nezbytné údaje potřebné k úspěšnému splnění objednávky (tj. určení způsobu dodání, doručovací adresa, adresa montáže, fakturační údaje atd.) Obchodovat a uzavírat kupní smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku mohou pouze osoby, které jsou k těmto právním úkonům způsobilé. Objednávka objednavatele je závazná pro obě strany okamžikem jejího potvrzení prodávajícím.
 • Celková cena objednávky včetně daně z přidané hodnoty je zobrazena v řádku Cena celkem.
 • Dále uživatel vyplní identifikační údaje, kterými jsou:
  • Jméno a příjmení
  • Ulice a číslo popisné
  • Město
  • Poštovní směrovací číslo (PSČ)
  • Mobilní telefon (Pevná linka)
  • Kontaktní e-mailová adresa
 • Pro úspěšné zadání musí objednávající souhlasit s těmito dodacími podmínkami.

Ochrana osobních dat

 • Provozovatel internetového obchodu prohlašuje a zavazuje se, že veškeré údaje osobní povahy, podle zákona o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ze dne 4.dubna 2000 ze Sbírky zákonů č.101/2000, jež získal od svých zákazníků, nesdělí třetím osobám a bude jich využívat výlučně pro potřebu Kupujícího.
 • Zákanzík se Souhlasem s dodacími a obchodními podmínkami dává prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů zákazníka pro účely vyřízení objednávky. Tento souhlas má právo zákazník v budoucnu kdykoliv písemně odvolat.

Doprava zboží

 • Doprava je sjednávána s objednavatelem dle povahy a rozsahu objednávky. V rámci poskytovaných služeb zajišťuje prodávající dopravu k objednavateli těmito způsoby: - vlastní doprava nebo smluvní přepravci (Top Trans, PPL, DHL, Česká pošta, atd.). Přesný termín dodání nebo montáže je objednavateli předem oznámen.
 • Dodací lhůta je závislá na objednaném množství a druhu zboží. Běžný termín dodání dřevostaveb se pohybuje okolo 3 až 4 týdnů v závislosti na vytíženosti dopravy a montážní firmy. V případě, kdy z nějakých příčin není možné tento termín dodržet, budete informováni elektronickou poštou nebo telefonicky. Termín dodání se počítá od objednání a zaplacení zálohy. V případě objednání i nátěrů nebo impregnace dřevostavby se může termín dodání prodloužit.
 • Zboží je vozeno silničními nákladními auty a kamionovou přepravou. Cena dopravy v objednávce platí pouze pro dopravu po zpevněné komunikaci. Dodání zboží po nezpevněné komunikaci může být dopravcem odmítnuto. Kupující musí Prodávajícího informovat, že dodání je po nezpevněné komunikaci. Veškeré náklady za dodání po nezpevněné komunikaci jsou na vrub Kupujícího (doprava, přeložení, uskladnění, marná doprava, čekání, ...). Kupující si musí zajistit pracovní sílu, přiměřeně k velikosti a hmotnosti stavby, která pomůže řidiči složit náklad z auta, pokud tak nebylo dohodnuto s Prodávajícím nebo vedoucím logistiky Prodávajícího jinak. Materiál se skládá z auta ručně. Materiál se nevozí autem s hydraulickou rukou.

Odstoupení od smlouvy

 • V případě odstoupení od závazné objednávky Kupujícím je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu na pokrytí svých nákladů spojených s výrobou, dopravou a montáží smluvní pokutu ve výši až 50% kupní ceny zboží.

Vady, zboží, záruka

 • Prodávající poskytuje záruku na jakost dodaného zboží v délce 24 měsíců ode dne prodeje tj. datum vystavení daňového dokladu. Odpovědnost prodávajícího za vady na něž se vztahuje záruka na jakost nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po převzetí zboží objednavatelem, vnějšími událostmi a nezpůsobil je prodávající nebo osoby, s jejíchž pomocí prodávající plnil svůj závazek. Objednavatel je povinen zkontrolovat počet, stav a obsah zásilky a při doručování přepravní službou sepsat s ním reklamační protokol a oznámit nejpozději do 3 dnů. Na mechanické poškození výrobku při užívání se raklamace nevztahuje. Reklamace skrytých vad musí být učiněna neprodleně po jejich zjištění a to písemnou formou. Reklamace budou vyřizovány pouze s prvonabyvateli našeho zboží. Vrácené zboží a náhrady za něj nemohou být akceptovány, pokud nebyly schváleny reklamačním pracovníkem prodávajícího.

Vrácení zboží, odstoupení od kupní smlouvy

 • Odstoupení od smlouvy Kupujícím, který je spotřebitel
  • Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. z. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci.
  • Zboží je Kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vracenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.). Peníze za vrácené zboží budou Kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím.
  • Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže Kupující spotřebitel odstoupit od smluv:
   a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění (např. montáž zahradního domku),
   b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
   c) na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, (např. úprava zahradních domků na přání zákazníka, nátěr dřevostaveb, zahradní domek s montáží),
  • Nevyčištěné zboží nebo jinak znečištěné a neodpovídající hygienickým standardům není Prodávající povinen přijmout k reklamaci!
  • Rozhodne-li se Kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu odkud bylo Kupujícímu zboží zasláno spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup.
  • Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a Kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.
  • Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží vznikne Kupujícímu kredit, který na jeho žádost bude odeslán na jím uvedený účet, a to nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti odstoupení od smlouvy. Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy Kupujícímu zaslán.
 • Odstoupení od smlouvy Kupujícím, který je podnikatel.
  • V případě, že Kupující je podnikatel, může být Kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen Prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady Kupujícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

.